Viện Phát triển Y Dược công nghệ cao là tổ chức phi chính phủ, tự chủ về tài chính và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. 

Mỗi con người tại Viện Phát triển Y Dược công nghệ cao luôn hành xử với tinh thần trách nhiệm, chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp cao nhất. 

Viện Phát triển Y Dược công nghệ cao cam kết hành xử và hoạt động theo các giá trị sau: Tiên phong, thấu hiểu, chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp, an toàn.