Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế và hoạt động này đã được triển khai định kỳ hằng năm. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của ngành y tế đều được đánh giá là tăng cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tương đối yêu cầu không ngừng thực hiện nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng thực tiễn đem lại hiệu quả cao trong công tác khám chữa bệnh của ngành suốt thời gian qua.

Nhìn chung, phần lớn các nội dung nghiên cứu của các đơn vị y tế trực thuộc ngành chủ yếu tập trung nghiên cứu về hiệu quả các phương pháp điều trị, các vấn đề sức khỏe ưu tiên về y tế cộng đồng, các nghiên cứu liên quan đến công tác chuyên môn quản lý y tế…Do đó, hầu hết các đề tài đều có giá trị ứng dụng cao trong hoạt động chuyên môn trên từng lĩnh vực phụ trách của các cán bộ làm nghiên cứu, là cơ sở khoa học đáng tin cậy, là bằng chứng thực tiễn góp phần rất lớn trong việc xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển từng đơn vị nói riêng và phát triển ngành y tế nói chung. 

Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động sáng kiến cải tiến, hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng các đề tài trong toàn ngành và tập trung phát triển các nội dung nghiên cứu theo định hướng ưu tiên về tính ứng dụng thực tiễn của mỗi đề tài.