• Nghiên cứu khoa học: Thực hiện nghiên cứu các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu và phát triển các ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động phát triển kỹ thuật công nghệ cao trong lĩnh vực Y dược.
     
  • Dịch vụ Khoa học công nghệ:
     

Tư vấn, ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Y dược.

Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ sinh học liên quan đến y học cổ truyền và y học hiện đại để tạo ra những phương pháp chuẩn đoán sớm hoặc những liệu pháp điều trị tối ưu góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo về khoa học công nghệ trong lĩnh vực Y dược.

In ấn các ấn phẩm, tài liệu về khoa học công nghệ trong lĩnh vực Y dược.

Phổ biến, tuyên truyền, đào tạo các kiến thức về khoa học công nghệ trong lĩnh vực Y dược.

Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát triển ứng dụng khoa học công nghệ cao trong lĩnh vực Y dược.