Viện Phát triển Y Dược công nghệ cao

Tên tiếng Anh: Institute of High-tech Medical and Pharmacy Development.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: MedPharIn.

Viện Phát triển Y Dược công nghệ cao là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập. Viện có trụ sở chính tại Hà Nội, khi cần thiết có thể mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các địa phương trong cả nước theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam.

Viện Phát triển Y Dược công nghệ cao có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1. Chức năng:

Tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm để nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án phát triển khoa học công nghệ cao trong lĩnh vực y dược và công nghệ thông tin nhằm phát triển các giải pháp có lợi cho việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài, dự án, chương trình và phát triển các ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động phát triển kỹ thuật công nghệ cao trong lĩnh vực y dược để tạo ra những phương pháp chuẩn đoán sớm, những liệu pháp điều trị hữu hiệu góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y dược ; Tổ chức hội nghị, hội thảo; In ấn các ấn phẩm, tài liêu; Phổ biến, tuyên truyền, đào tạo các kiến thức về khoa học công nghệ trong lĩnh vực y dược.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện.