“Nghiên cứu khoa học là một hoạt động xã hội, với chức năng tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết, hoặc là khám phá, phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới, hoặc sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để cải tạo thế giới”

 Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) là các hoạt động có hệ thống, được liên quan chặt chẽ với việc sản xuất, nâng cao kiến thức, truyền bá, hay ứng dụng các tri thức vào lĩnh vực KH&CN.

 Nghiên cứu khoa học bao gồm ba hoạt động chính, đó là:

 – Hoạt động nghiên cứu (nghiên cứu cơ bản và ứng dụng) và triển khai, viết tắt là R&D (Research & technical Development).

 – Hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ

 – Hoạt động chuyển giao công nghệ. theo các giai đoạn nghiên cứu người ta chia nghiên cứu ra thành 3 loại: nghiên cứu cơ bản. Nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai.

 Nghiên cứu cơ bản (fundamental research, cũng gọi là basic research) là những nghiên cứu nhằm phát hiện thuộc tính, cấu trúc, động thái các sự vật, tương tác trong nội bộ sự vật và mối liên hệ giữa sự vật với các sự vật khác. Sản phẩm của nghiên cứu cơ bản có thể là các khám phá, phát hiện, phát minh, dẫn đến việc hình thành một hệ thống lý thuyết có giá trị tổng quát. Nghiên cứu cơ bản được phân thành hai loại: nghiên cứu cơ bản thuần túy và nghiên cứu cơ bản định hướng. Nghiên cứu cơ bản định hướng lại được chia thành hai loại: nghiên cứu nền tảng và nghiên cứu chuyên đề.

 Nghiên cứu ứng dụng:

 Nghiên cứu ứng dụng  (aplied research) là sự vận dụng quy luật được phát hiện từ nghiên cứu cơ bản để giải thích một sự vật; tạo ra những nguyên lý mới về các giải pháp và áp dụng chúng vào sản xuất và đời sống. Một số giải pháp công nghệ có thể trở thành sáng chế.

 Triển khai:

 Triển khai (Technology experimental development nói tắt là development) còn gọi là triển khai thực nghiệm, là sự vận dụng các lý thuyết để đưa ra các hình mẫu (prototype), với những tham số khả thi về kỹ thuật. Hoạt động triển khai gồm 3 giai đoạn:

 Tạo vật mẫu (prototype), là giai đoạn thực nghiệm nhằm tạo ra được sản phẩm, chưa quan tâm đến quy trình sản xuất và quy mô áp dụng.

 Tạo công nghệ còn gọi là giai đoạn làm “pilot”, là giai đoạn tìm kiếm và thử nghiệm công nghệ để sản xuất ra sản phẩm theo mẫu (prototype) vừa thành công trong giai đoạn thứ nhất.

 Sản xuất thử lô nhỏ. Đây là giai đoạn kiểm chứng độ tin cậy của công nghệ trên quy mô nhỏ, thường gọi là quy mô sản xuất bán đại trà, còn được gọi là quy mô bán công nghiệp.

Trên đây có thể nói là mô hình R&D ( nghiên cứu và triển khai) là các giai đoạn để hình thành và phát triển một sản phẩm công nghệ.